Tư vấn thủ tục chia, tách, sát nhập, hợp nhất công ty
11.11.2013 10:08
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều công ty có nhu cầu chia, tách, sát nhập, hợp nhất để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại mà không mất đi quyền và nghĩa vụ của công ty chia, tách. Thủ tục chia, tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, khi đến với Biclaw, Quý Khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của Quý Khách hàng về các thủ tục chia, tách, sát nhập và hợp nhất.
1. Tư vấn chia, tách công ty
* Tư vấn:

- Tư vấn điều kiện về chia/tách công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty
- Tư vấn về thẩm quyền ra quyết định chia/tách công ty
- Tư vấn thủ tục và phương án phân chia tài sản công ty
- Tư vấn về quyền của người lao động theo quy định cua pháp luật lao động
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của công ty bị chia/tách và công ty mới
- Tư vấn về quá trình và phương thức thục hiện chia/tách công ty
- Xây dựng quy chế điều ahnfh cho công ty chia/tách và công ty mới
- Tư vấn cá nội dung khác có liên quan

* Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Biên bản và quyết định họp của Hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông về việc chia/tách công ty
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách cổ đông/thành viên công ty
- Các giấy tờ khác có liên quan

* Đại diện thực hiện các thủ tục

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Nhận giấy đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thực hiện các thủ tục làm dấu và nhận dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu cho doanh nghiệp

2.  Tư vấn hợp nhất công ty
* Tư vấn


- Tư vấn thủ tục họp Đai hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất doanh nghiệp
- Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất
- Thủ tục và điều kiện hợp nhất
-  Tư vấn về phương án sử dụng lao động
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiều của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phiếu của công ty hợp nhất
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan

* Hoàn thiện hồ sơ hợp nhất


- Biên bản, quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông về việc hợp nhất
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty bị hợp nhất
- Các tài liệu cần thiết khác.

* Đại diện thực hiện các thủ tục

-  Tiến hành nộp hồ sơ làm thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
-
Thực hiện các thủ tục khắc dấu và nhận dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu cho doanh nghiệp

3. Tư vấn sát  nhập công ty
* Tư vấn

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sat nhập công ty
- Tư vấn về hợp đồng sát nhập và thông qua cấc nội dung sát nhập
- Tư vấn thủ tục và điều kiện sát nhập
- Tư vấn phương án sử dụng lao động
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp, cổ phiều, trái phiếu của công ty bị sát nhập thành vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của công ty nhận sát nhập
- Tư vấn thời hạn thực hiện sát nhập
- Tư vấn về việc xây dựng điều lệ công ty nhận sát nhập

* Hoàn thiện hồ sơ sát nhập

- Biên bản, quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông về việc sát  nhập
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sát nhập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
* Đại diện thực hiện các thủ tục
-  Tiến hành nộp hồ sơ làm thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
-
Thực hiện các thủ tục khắc dấu và nhận dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu cho doanh nghiệpLiên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn