Download văn bản pháp quy
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
26/2013/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v hướng dẫn việc xác định diện tích đất không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/ 2011 của Chính ph 26/09/2013
14/2013/TT-BXD Thông tư của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 19/09/2013
41/2013/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v hỗ trợ học nghề, tạo việc làmq và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định số 52/2012/QĐ- 25/09/2013
Số: 18/2013/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên đại bàn thành phố Hà Nội 13/06/2013
Số: 17/2013/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố v/v ban hành quy định giá các loại đất tr 10 /06/2013
Số: 1259/QĐ-BTC Quyết định của Bộ Tài chính v/v bố sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013 30/ 05/2013
Số: 78/2013/TT-BTC Thông tư cửa Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán 07/6/2013
Số: 13/2013/TT-NHNN Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy đinh về quản lý, vận hành và sử dụng 11/06/2013
Số: 79/2013/TT-BTC Thông tư cửa Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 7/ 6/2013
Số: 31/2013/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính vv hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia 18/3/2013
Số: 04/2013/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 24/04/2013
Số: 45/2013/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính vv Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 25/4/2013
Số: 2332/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công thương vv Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025” 12/4/2013
Số: 30/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 08/04/2013
Số: 04/2013/QĐ-KTNN Quyết định của Kiểm toán Nhà nước vv Quy trình kiểm toán dự toán đầu tư xây dựng công trình 05/4/2013
Số: 42/2013/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính vv quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại 11/4/2013
Số: 43/2013/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 18/4/2013
Số: 601/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 17/04/2013
Số: 318/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp 07/02/2013
Số: 21/2012/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 04/12/2012
Số: 420/QĐ-SXD Quyết định của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội V/v công bối giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố H 17/01/2013
Số: 01/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 30/01/2013
Số: 08/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính Phủ về việc xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 10/01/2013
Số: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa 27/11/2012
Số: 331/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 15/1/2013
Số: 199/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế . 15/11/2012
Số: 04/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 07/01/2013
Số: 02/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 07/01/2013
Số: 05/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp 09/01/2013
Số: 42/2012/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội v/v bãi bỏ quyết định số: 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/1/2009 và quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD, cung cấp thông tin 22/12/2012
Số: 103/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp rác, Trang trại, Hộ gia đình, Cá nhân...có thuê mướn lao 04/12/2012
Số: 205/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 23/11/2012
Số: 100/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bả 21/11/2012
Số: 175/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gia hạn nốp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ 22/10/2012
Số: 101/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt 22/11/2012
Số: 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/11/2012
Số: 176/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp 23/10/2012
Số: 179/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp 24/10/2012
Số: 184/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp... 25/10/2012
Số: 1716/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng vv thành lập Ban chỉ đạo về phát triển kinh tế, khu công nghiệp 13/11/2012
Số: 20/2012/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên v/v quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế Tài nguyên 24/10/2012
Số: 19/2012/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên v/v phê duyệt mức giảm tiền thuê đất... 09/10/2012
Số: 18/2012/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K)... 08/10/2012
Số: 171/2012/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động.... 22/10/2012
Số: 52/2012/QĐ-TTg Quyết định về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp của Thủ tưởng Chính phủ 16/11/2012
Số: 180/2012/TT-BTC Thông tư v/v hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp của Bộ Tài chính 24/10/2012
Số: 1624/QĐ-TTg Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của Thủ tướng Chính phủ 29/10/2012
số: 1601/QĐ-TTg Quyết định v/v Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 29/10/2012
13/2003/QH11 Luật đất đai
Số: 42/2012/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 11/5/2012
Liên hệ
BT 301A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0243.5639668
0243.5639669
biclaw@biclaw.vn
biclaw@biclaw.vn